« Nya småprojekt på stickorna | Main | Frisos är klar »

Comments

Jeanette

What a wonderful jumper, and so light! That combination of fibres must feel wonderful. Congratulations!

heidi

Thank you!


Yes, when I knitted it, I wasn’t that sure about how it would turn out, so it was a happy surprise that it turned out so well:)

Kattis

Älskar den!!

heidi

Tack:)

Anna Maria Hult

Så fin.Ser betydligt smidigare ut än originalet.

heidi

Tack:)


Kan bero på att jag stickade den i tunt garn (fingering), medan originalet är stickad i tjockare garn (worsted).

Sofie

Alltså, så himla fin!! Och flätorna kommer verkligen fram!

heidi

Tack!!

Liisa

Vad ska man säga?! Fantastisk! Bra moddat! Jag älskar verkligen mittenflätan men orginalmodellen är ju lite... fyrkantig. En dag så, kanske...

heidi

Tack!!


Rakt börjar ju komma tillbaka igen, så varför inte sticka den rakt, i tunt garn och stora stickor - det ger ju ett snyggt fall:)

Cecilia N

Jisses Amalia!

heidi

Tack, tack!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)