« Ännu en teststickning är klar | Main | Jaffrey, säsongens sista mösstickning »

Comments

Marika

Nej, det är nog som med sjalar, det finns alltid behov för en till. :)
Mössan blev jättefin!

heidi

Precis:)


Tack!

Anna Maria Hult

Så fina mössor som du stickar kan man inte ha för många av.
Men det gäller ju som sagt även sjalar, vantar .. Tröjor i olika tjocklekar,färger konstruktioner...
Så sticka på.

Kattis

Väljer mössa beroende på väder = man behöver många!

heidi

Exakt!:)

heidi

Skönt att höra att det finns fler som tänker likadant kring hur många mössor, vantar, sjalar osv man kan ha:)

Tomtan

Jag har samma fundering när det gäller sockor och sjalar 😂

heidi

Det är underbart att höra att det finns fler:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)