« Iced Hat är klar | Main | Ännu en teststickning är klar »

Comments

Marika

Snygg! Ser ut att ha varit rolig att sticka också.

heidi

Tack! Ja, det stämmer:)

Kattis

Vilken härlig mössa, gillar när det är dubbelt garn för öronen. Jag går inte riktigt ihop med patentstickning i 2 färger, eller jag behöver nog träna. Det ser så enkelt ut när man ser resultatet!

heidi

Tack:)


Ja, det är toppen med dubbla lager så att öronen förblir varma när det är kallt ute:)


Varför inte börja med halvpatent? Då stickar du bara med en färg. Patentstickning i två färger skiljer sig marginellt från halvpatent, men att börja med halvpatent kan ge övning och självförtroende att gå vidare till patentstickning i två färger:)

Cecilia N

Patentstickning?
Jag tycker den påminner om den tvåändstickade(?) mössan i Sticka efter nordiska mönster.
Jag stickade den "som vanligt" för många år sedan med båda garnerna över pekfingret.
Efter halva mössan (råkade jag) bytte plats på färgerna. Så den skiftar i dominans.

heidi

Det är faktiskt patentstickning, fast med två färger:) Men visst påminner det om tvåändsstickning om man inte tittar så noga (eller om bilden är lite suddig:))


Det har hänt mig också, fast i flerfärgsstickning. Förargligt, men så kan det bli ibland:)

Tomtan

Testade, men det blev Inge bra......

heidi

Så tråkigt att höra:(


Själv är jag jätteförtjust i den färdiga mössan eftersom den håller mina öron varma:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)