« Ett för mig oemotståndligt projekt | Main | Inte mycket nytt att berätta om:) »

Comments

Marika

Ingen slöstickning, med andra ord ;) Trevligt garn till trevlig tröja, jag tror det blir jättesnyggt!

Anna Maria Hult

Oj oj, så snygg.
Du gillar ju utmaningar, och det där verkar vara en.

Fin blå.

heidi

Precis:)


Tack!

heidi

Ja, utmaningar är roliga:)


Tack:)

Kattis

Det är nåt visst att sticka tröjor o koftor! Favoritsyssla! O fint blir det.

heidi

Ja:)


Tack:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)