« En "pausstickning" | Main | Mellanrumsstickning »

Comments

Anna Maria Hult

Mönstret ser jättefint ut, så roligt med en annan lösning på oket.
Alltid lika roligt att se vad du stickar.

Kattis

Ser fint ut!

heidi

Tack!


Ja, visst är det. Det är därför Meiju K-P är en av mina favoritdesigners, hon är fantastisk på nytänkande när det gäller konstruktion av tröjor och koftor:)

Tomtan

Snyggt

Garnhumlan

Tycker om mönstret och blev nyfiken på konstruktionen. Ser fram emot att få se mera.

heidi

Mönsterkonstruktionen är jätteintressant. Kommer att skriva mer om den när tröjan är tvättad och blockad, eftersom det är lättare att visa konstruktionen då:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)