« Caroline börjar få ärmar | Main | Repris på sticka, repa upp och sticka igen »

Comments

Jeanette

That’s the way I prefer my jumpers, in pieces!

heidi

Yes, I think most people do:)

Anna Maria Hult

Den ser också ut att bli snygg.
Stickar du rakt av denna gång?

heidi

Jag började sticka den rakt av, utan att läsa igenom hela mönstret (och det var uppenbart utan att läsa igenom mönstret att tröjan skulle stickas i delar), men jag måste medge att mönstret var så oklart när det gällde att beskriva vad hon menade när hon beskrev ökningarna som skulle göras allteftersom, så då repade jag upp alltihopa och började om, läste hur många maskor det skulle bli efter alla ökningar, och la upp det antalet maskor istället:)

Anna Maria Hult

Tänkte väl det. Att du nog skulle förbättra mönstret.

heidi

Man lär så länge man lever:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)