« Huvudbry | Main | Färgåtergivning »

Comments

Jeanette

Oh dear, it must be very difficult to follow!

heidi

Yes, this pattern is really something else:)

Marika

Hon gör ju (har gjort?) mönster för Rowan, och deras mönster är ju inte direkt något under av klarhet... det kan ju finnas nåt samband där ;)

heidi

Du har helt rätt! Men det är så synd att det är så. Jag kan ju lösa det ändå, eftersom jag stickat den del förut, men hade jag varit ganska ny på det hade jag nog gett upp, och så ska det ju inte vara!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)