« Ibland undrar man... | Main | Ny teststickning på gång »

Comments

Jeanette

Colours are very tricky, turquoise often photographs more blue, I guess this is happening with your green too.

heidi

Yes, you are so right about this!


But I guess I have to keep on trying:)

Marika

Vissa färger är ju rätt besvärliga att fånga...
Och sommar hjälper inte, snarare tvärtom ;) Ljuset blir skarpt och vasst.
Utomhus brukar jag ta kort i skuggan eller en lite molnigare dag. Inomhus tar jag kort i vårt kök, vitt, med fönster åt norr. Ljuset brukar bli bra där, lite indirekt, liksom.
Ibland kan det också hjälpa att ha nåt annat i bilden, som har en färg som kameran (eller mobilen) lättare kan anpassa sig till, då kan den besvärliga färgen bli bättre.
Det är mina erfarenheter i alla fall.

heidi

Tack! Jag har mitt vardagsrum åt norr/öster så jag har bara direktsol på morgonen/fm sommartid där, men det hjälper ju inte så mycket när jag försöker fota just den här färgen:) Men jag ska prova att ta bilder med något annat i bakgrunden, och se om det balanserar färgen:)


Tack för goda råd!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)