« Färgåtergivning | Main | Nya trådar att fästa »

Comments

Marika

Kul att se! Tänk att det ändå kan göra sån skillnad bara beroende på vilken bakgrund man väljer.
Du har några trådar att fästa där ;) Men det har du snart gjort!

heidi

Ja, visst är det häpnadsväckande och roligt att det är på det sättet:)


Japp, nu ska jag bara bestämma mig för vad jag ska lyssna på när jag fäster trådarna:)

Jeanette

You are very busy with your knitting!

heidi

Maybe, I do spend quite a lot of time knitting, but not as much as one would assume, as I am also a person who with experience has learned how to knit with speed:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)