« Nya trådar att fästa | Main | Tussilago Wrist Warmers »

Comments

Jeanette

What a journey with this one, you really had to do a lot of adaptation to get a good result. It wouldn’t work for less experienced knitters at all!

heidi

10 years ago I would have put this aside, and forgottetten about it. But it’s such a beautiful pattern, and it deserves to be knitted. It makes me wonder how many of those who buy her patterns also finishes them.


But for me, it was great fun to make the pattern work for me:)

Marika

Snygg!
Dåliga stickmönster är bedrövligt! Visst, det är inte lätt att skriva stickmönster, men det finns ju tech editors! Det behöver alltså inte bli så himla illa.
Det är lite nonchalant beteende mot stickare att producera så dåliga mönster, tycker jag.

heidi

Tack!


Ja, visst är det! När man är så framgångsrik som hon är, och är så dålig på att skriva mönster då borde hon faktiskt ta hjälp av en tech editor! Men eftersom hon är en så begåvad designer, antar jag att hon tycker det räcker? Lite tråkig inställning där från hennes sida tycker jag.

Kattis

Oj vilket jobb!

heidi

Men är sååå nöjd med resultatet:)


Det är ju inte första gången jag gör om ett mönster, men vanligtvis är det ju någonting jag planerar innan stickningen börjar, och inte en nödvändighet pga dåligt skrivet mönster:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)