« Soay är färdig:) | Main | Fast i patentstickningsträsket:) »

Comments

Jeanette

Cor dominance is a fascinating thing, it really shows here!

heidi

Yes, this was great fun as an experiment:)

Marika

Det är rätt fascinerande att det blir så stor skillnad bara på att byta plats på den dominanta färgen ;)
Normalt brukar jag gilla att mönsterfärgen är dominant, men här tycker jag tvärtom.

heidi

Ja, visst är det! Och att skillnaden är så stor när man byter. Det var ett kul experiment, nästa steg blir ju att testa om någon ser skillnad när jag använder dom, vilket är helt osannolikt:D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)