« Silverlining Beanie är klar:) | Main | När garnet oväntat tar slut »

Comments

Marika

Visst är det underbart att det finns så mycket att utforska?!

heidi

Ja:)

Jeanette

Knitting is endlessly fascinating isn’t it?

heidi

Yes! :)

Anna Maria Hult

Så spännande, pärlstickningspatent har jag aldrig hört tals om.

heidi

Det var helt nytt för mig också innan jag började sticka på det här projektet. Men det är patentstickning, bara lite annorlunda jämfört med den ”vanliga”:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)