« Mer patentstickning | Main | En ny (o)vana »

Comments

Marika

Sånt är ju lite retligt ;) Tänk om man alltid hade precis lagom med garn och aldrig hade för lite eller för mycket till ett projekt. Det kommer nog aldrig inträffa, men drömma kan man ju.

heidi

Ja, visst är det, men som tur är händer det nästan aldrig:)


Ja:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)