« När garnet oväntat tar slut | Main | Socktober »

Comments

Jeanette

It won’t be a hardship to go and buy more yarn!

heidi

No:D

Marika

När man har bestämt sig för att utnyttja nåt i lagret är det ju synd att behöva skaffa mer... men nytt garn är ju å andra sidan aldrig tråkigt.

Anna Maria Hult

Jag känner igen fenomenet.
Men nu blev det två saker i stället, och snygga dessutom.

heidi

Precis:D

heidi

Tack:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)