« När det oväntade händer | Main | Mandelbrot är färdig »

Comments

Anna Maria Hult

Bra att du nu har hjälm, Skönt att du kan sticka och det gör du med bravur. Tröjan kommer blir härlig att ta på nu när det blir kallare ute, och snart är det fredag.

heidi

Jag är förvånad över hur mycket jag kan göra trots gipset. Men det jag längtar mest efter är att kunna tvätta händerna ordentligt, vilket är omöjligt pga gipset just nu:)


Tack! Jag ser verkligen fram emot att kunna ha på mig tröjan, även om vintern verkar dröja:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)