« Cykelhjälm och stickning | Main | Sockar med spöken på:) »

Comments

Marika

Väldigt snygg!
Lite formning i midjan är aldrig fel, och det ser ut att vara precis lagom mycket på den här.

heidi

Tack!


Ja, hon har verkligen ansträngt sig för att tröjan ska sitta så bra som möjligt.

Jeanette

Looks like a lovely jumper, with lots of nice touches in the pattern writing.

heidi

Thank you!


Yes, exactly:)

Anna Maria Hult

Tröjan sitter ju perfekt och är jättefin.

heidi

Tack!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)