« Blått som havet | Main | Cykelhjälm och stickning »

Comments

Anna Maria Hult

Så tråkigt att du körde omkull och skadade dej, men tur i oturen att du inte slog huvudet, hjälm är en bra livförsäkring.
Krya på dej och hoppas att du inte ska ha ont.

heidi

Tack!

Marika

Jisses! Skönt att du inte skadade dig värre, även om en bruten handled verkligen är illa nog!
Håller tummarna för att det funkar att sticka.
Och en cykelhjälm är en riktigt bra idé, det är som du säger, sån tur har man nog bara en gång.

heidi

Jag träffade en fysioterapeut imorse, och fick en väldigt god prognos för handleden. Stickningen har gett mig god fingerfärdighet, vilket visade sig genom att jag med stor enkelhet gjorde alla rörelser hon bad mig göra:)


Cykelhjälm är det enda vettiga, och när jag träffade sjuksköterskan idag för att ta stygnen i pannan, fick jag en liten föreläsning vad jag ska fråga efter när jag köper hjälmen. Man kan lugnt säga att jag inte var den första patient som skadat sig i en cykelolycka, som hon träffat på:)

Kattis

Ojdå! Hoppas du kryar på stickarmen snabbt! Tur att huvudet klarade sig.

heidi

Tack!


Ja, visst var det:)

Jeanette

Sorry about your accident Heidi, that’s a sad event to have to endure, especially with a cast it will mean no knitting for you for a while.

heidi

Thank you!


I had a mandatory meeting with a physiotherapist yesterday, and she was really happy with how well I could use my fingers already (thanks to years of knitting). So, I am therefore encouraged to use my left hand as much as possible, as long as I don’t feel any pain. So short periods of knitting is very much allowed:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)