« En väst växer fram | Main | Salla Vest är klar »

Comments

Marika

Lettlopi-färgerna ser ut att funka bra tillsammans, i alla fall på bild. Och nu ser jag fram emot att se vad du valt för färger till mössan.

heidi

Tack! Jag blev lite svettig i affären när jag inte hittade färger som funkade ihop:)


Jag har fortfarande inte bestämt mig för vilka färger jag ska välja. Inte för att jag har så många att välja mellan i mitt garnlager, men det känns ju bättre om dom passar ihop:)

Tomtan

Många härliga projekt som vanligt. Gott nytt år

heidi

Tack! Och Tack detsamma!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)