« Okstickning | Main | Nästan klart... »

Comments

Marika

Har man väl börjat fundera är det lika bra att göra slag i sagen och repa upp och göra om... är det nåt som skaver så försvinner ju inte det bara för att man stickar klart. ;)
Att sticka på nåt annat är ofta effektivt, då får hjärnan tid på sig att lösa problemet.

Marika

Slag i saken, då. :P

heidi

Precis! :)

heidi

Snart:)

Anna Maria Hult

Ja alla dessa beslut....
Vill se mysteriemössan från rätan, ser spännande ut.

heidi

Ja, ibland är det mycket att tänka på när det gäller stickningen:D


Jag har fäst alla trådar. Så nu ligger den i tvätten och väntar på tvätt och blockning. Så nästa vecka kanske:)

Jeanette

How do you knit this fast?!!!

heidi

I work part-time, and is on sick leave part-time due to depression, which gives me plenty of time to knit:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)