« Flera stickningar på gång | Main | Färgval »

Comments

Marika

Fin väst, den ser ut att vara lätt som ett moln :)

Det rosa funkar fint, men i min värld funkar ju rosa alltid :P

Anna Maria Hult

Vilken väst, ser inte ut att väga nånting.
Måste vara ljuvlig att ha på.
Färger är svårt.

Jeanette

This would be very light and warm. Nice one!

heidi

Tack! Moln passar bra som beskrivning för hur den känns att ha på sig:)


Tack:D

heidi

Jag blev förvånad över hur lätt den blev när jag var klar med den. Jag kommer nog att sticka mer med den garnkombinationen:)


Ja, visst är det!:)

heidi

Thank you!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)