« Sockstickning | Main | Kiela Socks »

Comments

Marika

Det ser ut att vara riktigt roliga flätor!

heidi

Det är precis vad det är! :D

Anna Maria Hult

Med så snygga strumpor måste det väl nästan vara sandaler eller träskor och barbent som gäller så att alla fina flätor syns.
Som vanligt alltid lika roligt att se vad du gör.

heidi

Tack!


Ett par snygga träskor hade ju varit perfekt till dom här strumporna. Jag får nog börja se mig omkring i skoaffärerna och se vad jag kan hitta:)

Tomtan

Wow

heidi

Tack!

Tomtan

❤️❤️❤️

heidi

3

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)