« Livmodervanten är färdig:) | Main | Formgivning genom ökningar »

Comments

Anna Maria Hult

Så snabbt du är.
Som vanligt är det spännande att följa ditt projekt.

heidi

Tack:)


Tack detsamma!

Tomtan

Började åxå på kofta häromdan. Hoppas dock inte att den behövs i sommar (ull kofta)
Glad påsk

heidi

Det har du helt rätt i! Klart att man hoppas att man inte ska behöva använda en kofta sommartid. Men du vet ju hur vädret kan bli ibland:)


Glad Påsk till dig med:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)