« Vantstickning | Main | Första sommarstickningen på gång »

Comments

Marika

Vi får hoppas att du inte behöver använda dem förrän nästa vinter, fast de är fina och skulle behöva visas upp redan nu. :)

heidi

Tack! Det är ju fortfarande kallt tidiga morgnar och sena kvällar, så jag lär nog använda dom flitigt då den närmaste tiden:)

Kattis

Tänkte också hänga med på tåget, personliga erfarenheter av endometrios. Men har inte hunnit med. Köpte mönstret, alltid ngt. De är jättefina!

heidi

Toppen! Jag har som tur är ingen erfarenhet av sjukdomen, men jag har följt med i debatten som har pågått i åratal och tycker att många kvinnor som har drabbats, har behandlats på ett fruktansvärt sätt. Så tummen upp till dom som har organiserat Facebookgruppen och fått så många och gå med! Jag hoppas att du har fått adekvat hjälp!


Tack:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)