« Det går framåt | Main | Från axeln och neråt »

Comments

Marika

Det är skönt att ha olika projekt att välja på beroende på vad huvudet vill! Koftan ser verkligen fin ut.

heidi

Precis!


Tack:)

Efwa

Intarsia är kul tycker jag. Men visst kan det bli lite klurigt med alla nystan hit och dit. Jag "brukar" göra små nystan/rosetter som garnet dras ur. Oftast går det inte åt så mycket garn till själva intarsian. Det ska bli spännande att se hur det blir när du kommit en bit.

Jeanette

You are a very adventurous knitter, Heidi!

heidi

Tack för tipset, just nu har jag både vanliga nystan och små nystan, men jag tänker prova att bara ha små rosetter, och se hur det blir istället:)

heidi

Thank you:)

Anna Maria Hult

Alltid lika roligt att se vad du stickar.
Du ger dig i kast med så många olika tekniker och alltid lika skickligt genomfört.

heidi

Det är ju det som gör stickning så roligt - att man med ett snöre och två stickor kan göra så många olika saker:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)