« Från axeln och neråt | Main | Baksidan »

Comments

Marika

Härligt! Ska du börja på nåt nytt nu?

heidi

Nix, jag stickar på intarsiavästen, som jag började på för några veckor sedan:)

Anna Maria Hult

Koftan ser fin ut, med tvätt och block blir den ännu finare. Ser ut som en vår/sommarkofta.
Följer intarsian med intresse.

heidi

Tack! Ja, det hoppas jag med:)

Tomtan

Vilken snygg. Ser att du hunnit med massor sen jag var hit senast.
Själv har jag tusen projekt som bara ligger och tar plats. Men snart är det sommarlov 😉

heidi

Tack:)


Du är ju verksam inom så många hantverk! Jag blir alltid så imponerad av din mångsidighet varje gång jag går in på din sida!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)