« Baksidan | Main | I väntan på att slutföra det där sista på västen »

Comments

Marika

Visst är det tråkigt när man upptäcker sånt?! Men det brukar alltid bli bäst om man backar, så är det ju. Och nåt att titta eller lyssna på under tiden gör det alltid lättare.

heidi

Precis:)

Tomtan

Bakåtstickning är aldrig kul. Fast å andra sidan, att inte ta bort ett synligt fel kan göra en galen senare

Anna Maria Hult

inget stör en noggrann stickare, och det är ju du, som ett stickfel.
Hellre sticka om några varv än reta sig på felet, för då ser man bara det. (i alla fall jag)
Så jag håller med, med rätt underhållning går det ganska bra.

heidi

Precis! Lite jobbigt nu, eller väldigt jobbigt senare - jag väljer solklart det första alternativet:)

heidi

Precis så är det! Och bra underhållning är aldrig fel:)

Jeanette

It’s good to have something to watch while frogging, otherwise it can seem heartbreaking. Well done for fixing!

heidi

Yes, that is so true:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)