« Dreams of Flatlandia är klar | Main | En mudd med minikablar »

Comments

Tomtan

Så fin. Är glad om jag lyckassticka med 2 förger

Jeanette

Three colours in one row is very hard! Yes I agree that circular designs still need more short rowing in the back otherwise the neck is too low. It is a common fault in these type of patterns.

heidi

Övning ger färdighet:)


Och du är ju jätteduktig på så många saker!

heidi

Yes, they look so much better when there are short rows in the back, making the back neckline higher.

Efwa

Jag brukar ha två färger över pek- och långfinger på vänsterhanden och "kastar" den tredje färgen med högerhanden. Som tvåändsstickning ungefär. Det brukar vara ganska lätt att få flyt med det tycker jag.
Jag gillar också förkortade varv bak för att höja upp nacken lite. Så mycket bättre passform blir det. e

heidi

Vilket bra tips om hur man hålla två färger i samma hand! Nu blir jag sugen på att testa det snarast:)


Ja, visst är det snyggare när man stickar några förkortade varv på baksidan för att höja halsringningen:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)