« Jag har påbörjat ett hemligt projekt | Main | Inget att visa upp idag:) »

Comments

Jeanette

What a lot of ends to sew in!

heidi

Yes, you’re right about that! But then I get to wear it, when it’s all done:)

Anna Maria Hult

Håller med dej, när man fäster trådarna är man nästan klar, och att lyssna på nått trevligt gör det ännu trevligare.
Men att sticka med tre färger tycker jag är knepigt men du har ju gjort det med bravur. Det ser så fint ut till och med på avigan och hur ska då inte rätan se ut.

Nu är det hemliga projektet....

heidi

Tack!


När jag insåg att jag på några varv skulle sticka med tre färger samtidigt, blev jag först lite tveksam. Men, precis som med alla andra stickfärdigheter är också detta något man kan träna upp:)


Mitt hemliga projekt är en teststickning för Meiju K-P, för ett mönster som skall publiceras i en bok som kommer ut i höst. Hon är, i mitt tycke, en fantastisk designer som verkligen förstår det där med mönsterkonstruktion, så det är en fröjd att teststicka för henne. Om ungefär en månad får jag visa vad den hemliga teststickningen är:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)