« Sticka en maska, lyft en maska... | Main | Kantstickning »

Comments

Anna Maria Hult

Håller med om att hörnet blir ursnyggt.
Detaljer är viktigt.

heidi

Tack!


Ja, du har helt rätt, och en del designers är bättre än andra på att lyfta fram detaljerna:)

Efwa

Så fin sjalen blir. Skulle vilja sticka en kofta i patentstickning men tiden...
Har garn och tror jag har ett passande mönster men vi får se hur det blir efter pågående presentstickning.

heidi

Tack!


Ja, tid är alltid det stora problemet, eller rättare sagt brist på tid. En kofta i patentstickning låter helt rätt, så jag hoppas att du får tid över till att sticka den:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)