« Kantstickning | Main | Nytt flätstickningsprojekt »

Comments

Anna Maria Hult

Så snygg, den ser då inte enkel ut att sticka.
Men vad som är enkelt för dej, är inte alls säkert det är enkelt för mej.

heidi

Tack!


Ja, visst är det så:)


Men det här mönstret består av enklast tänkbara patentstickning i två färger. Och patentstickning är förvånansvärt enkelt att lära sig:) Att sjalen är stickad i patentstickning i två färger är väldigt okrångligt, eftersom man stickar med en färg i taget. Och det här mönstret har inga krångliga minskningar eller ökningar, så låt dig intel luras av det vackra mönstret:)


Så ja, det ser svårt ut, men det är en visuell illusion. Så om du inte redan har provat patentstickning, så skulle jag uppmuntra dig till att prova:)

För du har redan all kunskap som krävs: du kan sticka räta maskor, du kan sticka aviga maskor, du kan lyfta maskor samtidigt som du gör ett omslag. Och det räcker för att sticka patentstickning. Jaja man kallar maskorna något annat, men det är bara för att tydliggöra att det är patentstickning:)


Så kör på bara:)

Anna Maria Hult

Jo jag har stickat patentstickning i två färger håller med dej att det ser mer komplicerat t än vad det är.
Men jag tycker fortfarande att du ät väldigt skicklig stickerska.

heidi

Tack:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)