« Avmaskning på snedden | Main | Varma fötter »

Comments

Marika

Som en karamell! Ley Lines är en bra sjal, både rolig att sticka och skön att bära.

heidi

Precis:)

Anna Maria Hult

Karamell var ordet, jag har inte tordas torktumla det jag stickat i superwash, vad händer.

heidi

Garn som superwashbehandlats tenderar att växa när man tvättat det. Men om man kör det i torktumlaren återfår det formen igen. Jag har inte hört någon skriva eller tala om det på åratal, däremot har jag läst flera som besviket konstaterar att det dom stickat i superwashgarn har tappat formen efter tvätt.


Samtidigt är ju Superwash supersmidigt när man stickar till t ex barn, och då är det ju toppen att man kan tvätta i maskin och sedan torktumla utan att förstöra det stickade plagget.


Så hitta något som du stickat i Superwashgarn, kör det i tvättmaskin på 40 grader, och sedan i torktumlaren på ett kort program och se vad som händer:)

Jeanette

Very nice!

heidi

Thank you!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)