« Full fart framåt | Main | Okstickning i färg pågår »

Comments

Marika

Det är smart att sticka båda ärmarna samtidigt. :) Även om det tar lika lång tid som att sticka dem en och en så är det ju mentalt lättare att slippa börja om på en likadan del.

heidi

Precis:)


Plus att när man stickar dom samtidigt hamnar ökningarna man gör på samma varv:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)