« Suecica Top | Main | Stillwater Gauntlet Jewels »

Comments

Marika

Väldigt fina!

heidi

Tack!

Eva Sundström

Fina. Ibland känner jag för att lyxa till det men oftast inte. Mina nära och kära är duktiga på att slita sockor.

heidi

Tack:)


Jag har stickat några par sockor i dyrt, lyxigt garn, som sedan har visat sig vara av tvivelaktig kvalitet. Så att hålla sig till välkända mönster, med ”vanligt” sockgarn kan vara ett väldigt bra val:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)