« Många maskor på rad | Main | Sommar i sikte »

Comments

Marika

Perfekt för en riktigt kall vinterdag, med andra ord ;) Såna kommer ju att komma...

heidi

Verkligen! Den går att vira flera varv runt halsen:)

Jeanette

Huge will keep you nice and warm!

heidi

Yes:)

Eva Sundström

Verkar ha varit spännande stickning och det är aldrig fel med en och annan stor och värmande sjal!

heidi

Det var ju en mysteriestickning, och då vet man ju aldrig innan hur det blir. Nu startade ju jag ju min stickning efter det att många redan var färdiga, men jag lyckades ändå motstå frestelsen att kika på bilder av deras stickningar innan jag stickat klart min, för att hålla spänningen vid liv:)


Och ja, stora och värmande sjalar är perfekta att vira runt halsen dom där kalla vinterdagarna:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)