« Kide Shawl MKAL 2022 är klar | Main | Att sticka alla delarna på samma rundsticka »

Comments

Jeanette

Very nice, it will be best for summer, and I agree with you about cropped tops.

heidi

I hope so:)


:)

Eva Sundström

Det ser lovande ut! Och jag som inte ens lyckas få till en topp eller linne till mig själv! Lite avis på alla som stickar den ena tröjan efter den andra i vuxenstorlek! Ni gör det bra!

heidi

Jag skulle vilja detsamma om dig! Du producerar ”mindre” saker på löpande band. Och fint är det också!


Som jag ser det är det enklare att sticka en tröja, än att sticka/kroka/virka mindre saker, eftersom större saker oftast har färre detaljer än mindre saker:)

Anna Maria Hult

Så mycket du har gjort sen jag, såg sist.
imponerande.

heidi

Tack:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)