« Ännu mer sockstickning | Main | Pavoninisocks är färdiga »

Comments

Marika

Cool att den sträcker sig ner över foten så!

heidi

Ja men visst är det!:)

Jeanette

Your peacock is lovely!

heidi

Thank you:)

Eva Sundström

Så fina dom blev! Kommer dröja innan jag skulle ge mig i kast med så mycket mönster. Jo, jag vet att jag har ett arbete liggande som ....... Så är det.

heidi

Du vet säkert hur det blir ibland. Man ser ett mönster som man vill börja sticka snarast. Helst på en gång, så det är bara att ta det med ro. Förr eller senare händer det dig igen:)


Sen är det ju förstås ofrånkomligt att livet innehåller fler saker än stickning:)

Anna Maria Hult

Formidabla, både mönstret och stickerskan.

heidi

Tack:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)