« Pavoninisocks är färdiga | Main | Filtade vantar »

Comments

Marika

Ja, det är ju lite överraskande ;) Filtade vantar är skönt att ha när det är riktigt kallt.

heidi

Det är första gången jag filtar vantar. Tidigare har jag bara filtat väskor, och då spelar ju storleken mindre roll, så det är lite spännande att se hur det här blir:)

Eva Sundström

Tänk vilken tur att vi är olika! Jag har stickat vantar men det är ingen favorit! Men vem vet, en dag kanske jag är där!

heidi

Olikhet är underskattat, det är mångfalden som skapar glädje och trivsel:)


Vantstickning och sockstickning är sticknings motsvarighet till godis, det är små, snabba projekt, och precis som godis finns det oändliga variationer på temat:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)