« Mortensrud Mittens | Main | Den växer »

Comments

Eva Sundström

Då kan jag bara önska dig lycka till med teststickningen och hoppa få se den så småningom!

heidi

Tack:)


Det är inte min första teststickning. Oftast är det ett roligt sätt att sticka något man kanske inte hade stickat annars.


Självklart kommer det bilder på den färdiga stickningen så fort designern har säger att det är ok:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)