« Den växer | Main | Min hemliga teststickning är färdig »

Comments

Marika

Och vilket sidosteg! De blev verkligen fina, färgkombinationen är perfekt! Jag kan tänka mig att de sockorna skulle bli väldigt fina i nåt garn som ändrar färg (lite).

heidi

Tack:)


Ja, jag tror att du har rätt där:)

Jeanette

Lovely butterflies on those socks!

heidi

Thank. you:)

Eva Sundström

Fina sockor där. Mycket mönster och välstickat!

heidi

Tack:)


Som jag ser det är mer mönster = mera roligt att sticka:)

Anna Maria Hult

Så mycket fint du har gjort, jag har inte ens hunnit med att se och läsa om allt.
Det blir spännande att se hur teststickningen tar sig ut.
Men välstickat som alltid

heidi

Tack:)


Teststickningen är precis färdigstickade, men behöver nu tvättas och blockas. Den blir nog bra, fast mindre än jag trodde:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)