« En ny hemlig stickning pågår | Main | Kevyt »

Comments

Marika

Jag gick in på mönstret och tittade, och den mössan behöver verkligen en blockning för att komma till sin rätt! ;) Det är egentligen rätt cool att blockning kan göra så mycket skillnad.

heidi

Precis! Utan blockning ser den mest ut som en ledsen trasa, och det gör ju ingen glad:)

Jeanette

What an odd looking thing!

heidi

Not looking anything close to a hat if you ask me:D


But, there will be a short bath and a blocking session for this hat, and then maybe it will look more like a hat:D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)