« Det blev en mössa till under väntetiden:) | Main | Flätor »

Comments

Marika

Snyggt!
Själv har jag svårt för ärmlösa plagg i ull, jag fryser ju så lätt, och då vill jag ha nåt på armarna också... kanske kan jag en dag hitta den perfekta kombinationen av mönster, garn och lagom varm vårdag, för det är ju snyggt!

heidi

Så tänkte jag med, men med en långärmad tröja under, så värmer den mycket mer än vad man tror. I synnerhet som den är stickad i relativt tjockt garn:)

Jeanette

Nice to have something new to wear, the patterning is interesting too.

heidi

Yes, it is:)


Yes, I like that pattern too, and it also make it more wearable as it is possible to combine in more ways:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)