« Slowmotionstickning | Main

Comments

Marika

Man kan ju se några fina detaljer, det blir spännande att se resultatet sen!

Heidi

Tack; tyvärr var jag tvungen att repa upp och sticka om några varv eftersom jag läste mönstret fel. Erfarenheten har lärt mig att det går mycket fortare att sticka, eftersom alternativet är att inte göra det, och sedan ångrar jag mig varje gång jag ser den:

heidi


testar

Eva Sundström

Saknar dig!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)